Hand som antecknar på papper bredvid laptop
Styrelse 2022/2023

Styrelsen och styrelsemöten

Brf Storstugans styrelse 2022/2023

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Storstugan hälsar dig hjärtligt välkommen till vår nya hemsida! Vi tycker att det är roligt att du vill veta mer om vår förening. Finner du inte vad du söker här, eller önskar komma i kontakt med oss av annan anledning, är du välkommen att skriva till oss direkt på info@brfstorstugan.com, eller genom att kontakta servicekontoret (kontaktuppgifter till enskilda ledamöter finner du nedan).

Lennart Pettersson

Ordförande

lp@brfstorstugan.com

070-224 16 33

Christina Fridlizius

Vice ordförande, Ansvarig Ekonomigruppen

Björn Dahlström

Ansvarig Kommunikationsgruppen

Ingrid Toll

Sekreterare

Jarek Majtyka

Ledamot

Claes Björlin

Ledamot

Nils Henström

HSB:s ledamot

Vid det första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma ska en plan över datum för styrelsemöten fram till nästa årsstämma beslutas. I normalfall skall näst sista tisdagen varje månad utgöra dag för styrelsemöte, med undantag för december månad då styrelsemötet skall vara den andra tisdagen i månaden. Under juli månad skall styrelsen inte ha något ordinarie styrelsemöte.

Ansvaret för föreningens övergripande organisation ligger på styrelsen. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att fastighetens utveckling och underhåll, bokföring, medelsförvaltning liksom föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt hanteras på ett betryggande sätt.

Föreningens relationer till medlemmar, myndigheter samt andra intressenter ansvarar också styrelsen för. Styrelsens uppgifter innefattar beslut i frågor, vilka enligt bostadsrättslagen, föreningslagen samt föreningens stadgar ankommer på styrelsen.

Styrelsen skall ha de arbetsgrupper som krävs för att bereda frågor till styrelsen. Föreningen skall ha en arbetsgrupp för ekonomi, fastighet (inkl. fastighetsförvaltning) och kommunikation (dessa arbetsgrupper skall ha minst två (2) styrelseledamöter). Jämte de obligatoriska arbetsgrupperna finns idag även en studie- och fritidsgrupp och en fjärrvärmegrupp.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ska tillse att bostadsrättsföreningen bedriver en effektiv hantering och förvaltning av föreningens ekonomiska medel, bland annat i syfte att vidmakthålla en balanserad och långsiktigt sund avgiftsnivå. Gruppen ansvarar exempelvis även för att utarbeta den budget som presenteras för styrelsen, liksom för att hantera föreningens upplåning.

Christina Fridlizius (sammankallande)

Björn Dahlström

Claes Björlin

 

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har till uppgift att bedöma Storstugans behov av underhåll och investeringar i fastigheten. Efter rekommendation och styrelsebeslut läggs arbetet ut på exempelvis förvaltningen. Fastighetsgruppen ansvarar både för föreningens byggnader och mark. Tillsammans med förvaltningen fastställer man även Storstugans långsiktiga underhållsplan.

Jarek Majtyka (sammankallande)

Lennart Pettersson

Camila Furmanski

 

Kommunikationsgruppen

Kommunikation finns överallt i alla frågor och är inte ett eget ämne på agendan. Oavsett om det är en fråga om ekonomi, fastighetsskötsel, styrning med mera håller kommunikationen en viss standard och alla som representerar föreningen inklusive anställda kommunicerar på ett enhetligt sätt i syfte att skapa en attraktiv förening.

En förening som mår bra och där medlemmar trivs och är välinformerade om vad som händer i föreningen.

Ord och handling går hand i hand. Föreningens kommunikationsarbete kännetecknas av upplysning, öppenhet, enkelhet, kvalitet och engagemang – fem grundstenar som bygger förtroende och trovärdighet.

Kommunikationsgruppen informerar genom vår hemsida och i vår tidning "Storstugenytt" samt på vår interna TV-kanal, våra anslagstavlor och dataskärmar i hissar och entréer.

Björn Dahlström (sammankallande)

Ingrid Toll

Claes Björlin

 

Protokoll tidigare styrelsemöten

Sammanfattning Protokoll STM 19-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 18-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 17-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 16-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 15-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 14-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 13-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 12-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 11-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 10-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 09-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 08-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 07-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 06-22

Läs mer

Protokoll STM 05-22

Läs mer

Protokoll STM 04-22

Läs mer

Protokoll STM 03-22

Läs mer

Protokoll STM 02-22

Läs mer

Protokoll STM 01-22

Läs mer

Protokoll STM 14-21

Läs mer

Protokoll STM 13-21

Läs mer

Protokoll STM 12-21

Läs mer

Protokoll STM 11-21

Läs mer

Protokoll STM 09-21

Läs mer

Protokoll STM 08-21

Läs mer

Protokoll STM 07-21

Läs mer

Protokoll STM 06-21

Läs mer

Kalendarium

7 juni 2022
Konstituerande styrelsemöte

28 juni 2022
Ordinarie styrelsemöte

9 augusti 2022
Ordinarie styrelsemöte

23 augusti 2022
Ordinarie styrelsemöte

20 september 2022
Ordinarie styrelsemöte

25 oktober 2022
Ordinarie styrelsemöte

22 november 2022
Ordinarie styrelsemöte

10 december 2022
Styrelsedag

20 december 2022
Ordinarie styrelsemöte

24 januari 2023
Ordinarie styrelsemöte

21 februari 2023
Ordinarie styrelsemöte

21 mars 2023
Ordinarie styrelsemöte

25 april 2023
Ordinarie styrelsemöte

9 maj 2023
Årsstämma