Hand som antecknar på papper bredvid laptop
Styrelse 2021/2022

Styrelsen och styrelsemöten

Brf Storstugans styrelse 2021/2022

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Storstugan hälsar dig hjärtligt välkommen till vår nya hemsida! Vi tycker att det är roligt att du vill veta mer om vår förening. Finner du inte vad du söker här, eller önskar komma i kontakt med oss av annan anledning, är du välkommen att skriva till oss direkt på info@brfstorstugan.com, eller genom att kontakta servicekontoret (kontaktuppgifter till enskilda ledamöter finner du nedan).

Lennart Pettersson

Ordförande

lp@brfstorstugan.com

070-224 16 33

Christina Fridlizius

Vice ordförande

Björn Dahlström

Ansvarig Kommunikationsgruppen tillika sekreterare

Porträttbild, Veronica Lundberg, Ansvarig Ekonomigruppen
Veronica Lundberg

Ansvarig Ekonomigruppen tillika ledamot

Porträttbild, Mats Löfgren
Mats Löfgren

Ansvarig Fastighetsgruppen tillika ledamot

Porträttbild, Marya Sevenius, Ledamot
Marya Sevenius

Ansvarig Studie- och Fritidsgruppen tillika ledamot

Jarek Majtyka

Ledamot

Anna Szafrán

Ledamot

Porträttbild, Nils Henström
Nils Henström

HSB:s ledamot

Vid det första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma ska en plan över datum för styrelsemöten fram till nästa årsstämma beslutas. I normalfall skall näst sista tisdagen varje månad utgöra dag för styrelsemöte, med undantag för december månad då styrelsemötet skall vara den andra tisdagen i månaden. Under juli månad skall styrelsen inte ha något ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen ansvarar för föreningens övergripande organisation samt för att tillvarata dess intressen. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att fastighetens utveckling och underhåll, bokföring, medelsförvaltning liksom föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt hanteras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ansvarar också för föreningens relationer till medlemmar, myndigheter samt andra intressenter. Styrelsens uppgifter innefattar beslut i frågor, vilka enligt bostadsrättslagen, föreningslagen samt föreningens stadgar ankommer på styrelsen.

Styrelsen skall ha de arbetsgrupper som krävs för att bereda frågor till styrelsen. Föreningen skall ha en arbetsgrupp för ekonomi, fastighet (inkl. fastighetsförvaltning) och kommunikation (dessa arbetsgrupper skall ha minst tre (3) styrelseledamöter). Jämte de obligatoriska arbetsgrupperna finns idag även en studie- och fritidsgrupp och en fjärrvärmegrupp.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ska tillse att bostadsrättsföreningen bedriver en effektiv hantering och förvaltning av föreningens ekonomiska medel, bland annat i syfte att vidmakthålla en balanserad och långsiktigt sund avgiftsnivå. Gruppen ansvarar exempelvis även för att utarbeta den budget som presenteras för styrelsen, liksom för att hantera föreningens upplåning.

Veronica Lundberg (sammankallande)

Christina Fridlizius

Björn Dahlström

 

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har till uppgift att bedöma Storstugans behov av underhåll och investeringar i fastigheten. Efter rekommendation och styrelsebeslut läggs arbetet ut på exempelvis förvaltningen. Fastighetsgruppen ansvarar både för föreningens byggnader och mark. Tillsammans med förvaltningen fastställer man även Storstugans långsiktiga underhållsplan.

Mats Löfgren (sammankallande)

Lennart Pettersson

Jarek Majtyka

Veronica Lundberg

 

Kommunikationsgruppen

Kommunikation finns överallt i alla frågor och är inte ett eget ämne på agendan. Oavsett om det är en fråga om ekonomi, fastighetsskötsel, styrning med mera håller kommunikationen en viss standard och alla som representerar föreningen inklusive anställda kommunicerar på ett enhetligt sätt i syfte att skapa en attraktiv förening.

Kommunikationen syftar till att skapa en attraktiv förening. En förening som mår bra och där medlemmar trivs och är välinformerade om vad som händer i föreningen.

Allt vi gör kommunicerar. Ord och handling går hand i hand. Föreningens kommunikationsarbete kännetecknas av upplysning, öppenhet, enkelhet, kvalitet och engagemang – fem grundstenar som bygger förtroende och trovärdighet.

Björn Dahlström (sammankallande)

Anna Szafrán

Jarek Majtyka

 

Studie- och fritidsgruppen

Storstugan har en omfattande studie- och fritidsverksamhet. Genom intresseförfrågningar bereds du möjlighet att delta i studiecirklar, kontaktträffar och andra aktiviteter efter medlemmarnas behov och önskemål.

Information om aktuella utbud lämnas regelbundet på vår hemsida och i vår tidning "Storstugenytt" samt på vår intern TV-kanal, våra anslagstavlor och dataskärmar i hissar och entréer.

Not: Med anledning av epidemin har föreningen hittills under året 2020 varit avvaktande vad gäller att erbjuda våra medlemmar kurser och aktiviteter där grupper samlas, speciellt då inomhus. Vårt mål är dock att anpassa och utöka verksamheter över tid enligt FHM’s rekommendationer, för att inte utsätta kursmedlemmarna för onödiga risker.

Marya Sevenius (sammankallande)

Anna Szafrán

 

Fjärrvärmegruppen

Fjärrvärmegruppen har som uppgift att tillvarata Storstugans intressen beträffande föreningens delägda fjärrvärmeverk. Mer information om fjärrvärmeverket finner du under “Övrig information”:

Läs mer om fjärrvärmeverket här

Protokoll tidigare styrelsemöten

Protokoll STM 06-20

Läs mer

Protokoll STM 07-20

Läs mer

Protokoll STM 11-20

Läs mer

Protokoll STM 12-20

Läs mer

Protokoll STM 06-21

Läs mer

Protokoll STM 07-21

Läs mer

Protokoll STM 08-21

Läs mer

Protokoll STM 09-21

Läs mer

Protokoll STM 11-21

Läs mer

Protokoll STM 12-21

Läs mer

Protokoll STM 13-21

Läs mer

Protokoll STM 14-21

Läs mer

Protokoll STM 01-22

Läs mer

Protokoll STM 02-22

Läs mer

Protokoll STM 03-22

Läs mer

Protokoll STM 04-22

Läs mer

Kalendarium

15 juni 2021
Konstituerande styrelsemöte

24 augusti 2021
Ordinarie styrelsemöte

21 september 2021
Ordinarie styrelsemöte

19 oktober 2021
Ordinarie styrelsemöte

23 november 2021
Ordinarie styrelsemöte

14 december 2021
Ordinarie styrelsemöte

18 januari 2022
Ordinarie styrelsemöte

15 februari 2022
Ordinarie styrelsemöte

22 mars 2022
Ordinarie styrelsemöte

19 april 2022
Ordinarie styrelsemöte

24 maj 2022
Ordinarie styrelsemöte