Valberedningen

Till valberedning valde årsmötet 2018:
Björn Dahlström, Åkerbyvägen 90
Jaqueline Sylwander, Åkerbyvägen 84
Gerd Hedner, Åkerbyvägen 90
Hassan Nadjafi, Åkerbyvägen 94
med Björn Dahlström som sammankallande.
Email: valberedning.storstugan@gmail.com

Valberedningarnas uppgift är att underlätta valen på stämman. Det finns inga formella regler för hur arbetet ska bedrivas, men i många föreningar står det i stadgarna hur en valberedning ska utses. Om det inte gör det finns inget som hindrar att föreningen utser en valberedning. Valberedningen väljs på ordinarie stämma och frågan tas upp som en särskild punkt på dagordningen i kallelsen till stämman. Oftast väljs tre till sex ledamöter varav en utses som sammankallande. Ingenting hindrar att valberedningen föreslår en av de egna ledamöterna till någon post.
Valberedningens första uppgift är att föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen men de kan också lämna förslag i samband med andra frågor på stämman. Det innebär till exempel att förslag kan lämnas angående storlek på arvoden och på val av ordförande för stämman, justeringsmän och revisorer. För att förbereda valet av revisor kan valberedningen också begära in offert och arbetsbeskrivning från flera revisionsföretag.
Om någon ur valberedningen muntligt framställer valberedningens förslag bör det också sändas ut skriftligt tillsammans med kallelsen. Naturligtvis är inte stämman på något sätt bunden av valberedningens förslag, även andra förslag kan läggas fram och behandlas på stämman.

Valberedningen ska:
• Föreslå kandidater till de uppdrag som skall väljas på stämman.
• Sammanställa förslaget.
• Informera styrelsen.
• Offentliggöra förslaget till alla medlemmar.
• Föredra valberedningens förslag på stämman.
Nedan finns mer detaljerad information om vad detta innebär.

Utvärdering av existerande styrelse
Det är viktigt att ta fram information om hur den existerande styrelsen fungerar. Detta är själva utgångspunkten för Valberedningens arbete. Utvärderingen av styrelsen sker i samråd med ordföranden och gärna på dennes initiativ. Valberedningen intervjuar också alla ledamöterna i styrelsen. Medlemmar som har såväl positiva som negativa synpunkter på styrelsen eller enskilda medlemmar i styrelsen skall höra av sig till Valberedningen.

Förslag på kandidater
För att hjälpa Valberedningen att få tag i kandidater till de olika förtroendeuppdragen är det jättebra att du som medlem hör av dig till Valberedningen i god tid så att Valberedningen hinner bilda en uppfattning om personens lämplighet.

Vem kan föreslås som kandidat?
Den föreslagna personen ska:

• Vara medlem i Brf. Storstugan.
• Vara intresserad av att bidra på ett positivt sätt till bostadsrättsföreningens utveckling.
• Ha tid för uppdraget som oftast sker kvällstid.
Det behövs ingen specialistkompetens eller högre utbildning, men viljan att göra en insats och kunna samarbeta värderas högt.

Utbildning
Utbildning i styrelsearbete anordnas i regi av HSB. Dessa utbildningar är gratis både för föreningen och styrelsemedlemmarna.

Presentation av kandidater
I god tid inför föreningsstämman presenterar Valberedningen de medlemmar som är nominerade till de olika förtroende posterna. Detta görs på föreningens anslagstavla och här på hemsidan.

Arvoden
Valberedningen föreslår också arvode och andra ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda.

På stämman
Det är lämpligt att alla kandidater är närvarande på stämman och presenterar sig så att alla vet vem man röstar på. Detta gäller naturligtvis även medlemmarna i den sittande styrelsen. Vi får inte glömma att det ständigt kommer nya medlemmar som kanske inte hunnit lära känna alla i föreningen. Valberedningen bör motivera varför de föreslår omval resp. nyval. Det
är bra om vi kan undvika val av typen “någon ropar upp någon”, som har övertalats att ställa upp. Om “någon känner någon” är det bättre att kontakta Valberedningen så får man lite bättre ordning på det hela.

Efter valet
Efter några månader kontaktar Valberedningen de nyvalda styrelseledamöterna för att höra hur arbetet går, att samarbetet fungerar och hur de ser på sina uppdrag i styrelsen.