Val av styrelse i BRF Storstugan Ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Storstugans styrelse skall enligt stadgarna bestå av minst tre och maximalt elva ledamöter varav en utses av HSB. En styrelseledamots mandatperiod varar normalt två år. Styrelsen utser efter årsstämman själva ordförande och andra ansvarsposter bland de sittande ledamöterna.

Nuvarande styrelse består av följande elva ledamöter: Lars Biertz (Ordförande), Johan Edelsvärd (Vice ordförande), Lisbet Lissgärde, Carita Halling, Martin Ivanovic, Milan Miljkovic, Mats Löfgren, Mikael Holst, Gunnar Forslund, Ragnhild Södervall samt Nils Henström (utsedd av HSB).

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod:

Johan Edelsvärd
Carita Halling
Martin Ivanovic
Milan Miljkovic
Mats Löfgren
Mikael Holst

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt skall bestå av elva ledamöter samt att följande kandidater skall väljas för en tvåårig mandatperiod:

Lars Hedström, 69 år, civilingenjör i elektronik med lång erfarenhet av upphandlingar, avtal och förhandlingar.Simon Jonsson, 41 år, lärare med erfarenhet och engagemang inom IT och kommunikationsfrågor.
Keivan Ashhami, 61 år, arkitekt och samhällsbyggare med erfarenhet från bygg- och infrastruktursektorn samt stadsbyggnadsnämnden i Täby.
Berit Markeryd, 67 år, pensionerad försäkringsansvarig och informatör

Till Revisorer föreslås:

Veronica Lundberg, omval
Christina Fridlizius, omval
Valberedningens förslag är enhälligt
Patrick Ericsson, Anita Andersson, Björn Dahlström, Jacqueline Sylwander & Daniel Tufvesson

Punkt 12 på dagordningen

Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen under mandatperioden ska erhålla följande belopp för arvoden och ersättningar:

Styrelsen

Mötesarvoden, ersättningar och andra omkostnader för styrelseledamöterna, maximalt 11 prisbasbelopp (vilket motsvarar 492 800 SEK). Enligt vilka principer som styrelsen väljer att utbetala arvoden, ersättningar och andra omkostnader ska protokollföras.

Ingen styrelseledamot ska kunna erhålla en högre ersättning under mandatperioden än 2 prisbasbelopp (motsvarar 89 600 SEK), inklusive lön och ersättningar från av BRF Storstugan ägda bolag.

Revisorer

Föreningsvalda revisorer, totalt 1 prisbasbelopp (vilket motsvarar 44 800 SEK, att fördelas lika mellan revisorerna eller enligt överenskommelse dem emellan. Sådan överenskommelse ska skriftligen delges styrelsen.

Redovisning av arvoden

Erhållna och begärda arvoden samt andra ersättningar, inkluderande sådana som erhållits från av föreningen helt eller delägda bolag, bör redovisar vid varje styrelsemöte av ekonomiansvarig eller annan styrelseledamot som erhållit i uppdrag att göra detta.

Mandatperiod

Då bokslut sker innan mandatperioden är till ända bör det framgent i verksamhetsberättelsen framgå summan av de arvoden, ersättningar och omkostnader som utbetalats fram till ordinarie stämma samt detsamma för tiden från stämman till verksamhetsårets utgång.

Ersättningar till andra än styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska disponera att belopp på maximalt 2 prisbasbelopp (motsvarar 89 600 SEK) , till arvoden och ersättningar för personer som ej ingår i styrelsen men som är medlemmar i BRF Storstugan och som deltar i arbetsgrupper eller projekt, gällande föreningen. Beslut om dylika ersättningar ska tas av styrelsen.