Utdrag ur styrelseprotokoll STM 2-20 200225

Utdrag ur Protokoll nr 02-20

Täby 2020-02-25 kl. 18:50 – 21:30

 1. Markupplåtelseavtal, Stadsnätet (Keivan)
  1. Markavtal Täby
  1. Markbild

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget om att upplåta mark åt stadsnätsbolaget för förlängning av kommunikationsledning.

 1. Trädgård 2020 (Christian)
  1. Offertsammanställning trädgårdsarbeten

Beslut:

Styrelsen tackar för anmälan och anser att förslaget redan är godkänt. Då ärendet redan hanterats i fastighetsgruppen inom ramarna för budget.

 1. Upphandling 21 st nya torktumlare med värmepump (Lars)
  1. Sammanställning av förslag från tre leverantörer
  1. Summering offerter

Beslut:

Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett förslag på kontrakt och teckna avtal med Entema Entreprenader & Service, Investering 1 344 287 samt ett 5-års förebyggande underhåll för 104 160 (1 448 447 kr). 

 1. Höjning lokalhyror per 1 januari 2020 (Keivan)
  1. Beräkning av hyreshöjningar

Beslut:

Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att säga upp och erbjuda alla lokalinnehavare nya hyresavtal med villkor enligt föreliggande förslag från januari 2021 (med indexreglering, KPI). Uppsägningen ska vara verkställd senast utgången av mars 2020. 

 • Rapporter från ordförande och arbetsgrupper
  • Ordförande rapport STM 11-19
   Ingen rapport detta möte.
 • Ekonomigruppen
  • Rapport (Veronica Lundberg)


Det rapporterades att samtliga skatter och avgifter har betalats i vederbörlig ordning. Rapporterna visar inga större avvikelser jämfört med budget/prognoser. Förslaget i minnesanteckningarna (10.1) kring behovet av att anlita sakkunnig utgår. Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporterna till handlingarna.


 •  Fjärrvärmegruppen (SVAF)
  • Rapport (Keivan Ashhami)
   Rapporten gicks igenom och läggs till handlingarna.
 • Fastighetsgruppen
  • Rapport (Mats Löfgren)
   Rapporten gicks igenom och läggs till handlingarna.


 •  Kommunikationsgruppen
  • Rapport (Ingrid Toll)
   Rapporten gicks igenom och läggs till handlingarna. • Förvaltningen
  • Rapport från förvaltningen


  • Andrahandsupplåtelser
   • Otillåtna andrahandsupplåtelser
    Arbete pågår med kartläggning av otillåtna andrahandsuthyrningar.

  • Obetalda avgifter och hyror
   83 767 kr (varav 20 789 kr äldre än 2 månader) i obetalda avgifter och hyror.


Styrelsen tackar för informationen. Rapporterna läggs till handlingarna.

 •  Kvalitet och miljö
  • Hållbarhetsåtgärder
   Lars har sammanställt en åtgärdsplan som togs fram på styrelsens utbildningsdag i december. Styrelsen uppskattar Lars arbete och Lars inkommer med ett underlag till ett förslag för ett formellt beslut till nästa styrelsemöte.


 • Granskning av några större projekt
  Granskningsrapporten redovisades. Styrelsen beslutade att i efterhand – och delvis med stöd i förda diskussioner i tidigare styrelsemöten – godkänna överskridande belopp för FK-gruppen 196 421 kr resp. OVK-arbetet 601 179kr. Merparten av det senare beloppet har godkänts i tidigare styrelsemöte. 

  Styrelsen uppmanar samtidigt samtliga inblandade att framgent hålla sig till våra fastlagda rutiner, policy och avtal.

  • Sammanställt förslag – Styrande dokument 2020
   • Sammanställt förslag – Styrande dokument 2020, version 2
    Styrelsen uppdrar åt presidiet att komma med ett färdigt förslag till nästa möte. Alla som har synpunkter att lämna, framför dem i Sammanställning version 2.

  • Ärende till Bosociala gruppen på HSB Stockholm
   Margareta redogjorde för ett fall med boendesociala problem. Margareta arbetar vidare med de berörda. Ärendet är polisanmält.

                      ………………………………………..

                      Lela Djurdjevic, sekreterare

                      Justeras

                      …………………………………………                     …………………………………………

                      Keivan Ashhami, ordförande                   Carita Halling, ledamot