Utdrag ur styrelseprotokoll 11

Utdrag ur styrelseprotokoll 11-19

6 Föranmälda beslutsärenden

6.1.

Anlitande av konsulterande projektledare (LH)
Styrelsen beslutar: Att avsätta 400 000kr i budgetposten konsultkostnader för 2020 för att anlita en extern projektledare. Samt uppdrar till Mats L, Keivan A, Lars H att utforma avtal för ett första uppdrag. 

 • Initiering förstudie krishantering (KA)
  • Förstudieprogram Krishantering

Styrelsen beslutar: Att uppdra till Rolf Pejnefors att tillsammans med intresserade styrelseledamöter Lars-Erik och Ingrid att ta fram förslag till en krishanteringsplan samt att även undersöka intresset att tillsätta en arbetsgrupp med övriga medlemmar.

 • Ändring av UH-plan torkutrustning
  • Kalkyl investering i torkutrustning

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet att frångå UH-planen och flytta fram byte av torkskåpen till 2025 och att nu endast byta torktumlare med ny värmepumpsteknik.

 • Kompletterande trädgårdsarbetenOfferter trädgårdsarbeten

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet. Att uppdra till förvaltningen att genomföra trädgårdsarbeten till max 120 000 kr inkl moms utöver vad som tidigare beslutats och att arbetet genomförs/faktureras under 2019.

 • Rapporter från ordförande och arbetsgrupper

Ordförande rapport STM 11-19
Muntlig dragning, status av pågående spörsmål

Revision av hyresnivåer lokaler

Uppdrar till förvaltningen att ta fram sammanställning på alla hyreskontrakt för lokaler med kontrakts slutdatum.

Övriga frågor 

 • En timmes parkering
  • Provisoriskt cykelrum för 84:an
  • Asfaltering och enkla ramper vid entréer
  • Hemsidan och internetsupport
  • Arbetsmiljöpolicy
   Frågan bordlägges

  • Ekonomigruppen

Rapport (Veronica Lundberg)
Det rapporterades att samtliga skatter och avgifter har betalats i vederbörlig ordning. 

Rapporterna visar inga större avvikelser.

Särskilt budgetmöte inbokat för beslutsfattning 25 november 18:30. (Lars-Erik har anmält att han ej kan närvara) Veronika kallar även revisorerna till det mötet.

Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporterna till handlingarna.

 • Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Information om pågående diskussioner lämnades
Styrelsen tackar för informationen

 • Fastighetsgruppen
  • Rapport (ML)
   Styrelsen tackar för informationen

  • Kommunikationsgruppen
   • Rapport (IT)
    Nästa möte i kommunikationsgruppen 3 december kl. 19:00
    Storstugenytt utdelas den 19 december. Artiklar efterlyses, deadline 3 dec.

 • Information-/ diskussionspunkter

Informationsmöte 2 dec 18:30, Tibbleteater, smörgåsfika serveras från kl. 17:00
Program:
UH-plan – Mats
Budget och prognos – Veronica/Daniel
Fjärrvärme – Keivan
Jacuzzi – Lars
Fontänen – Ingrid
Åkerbysalen – Ingrid