Utdrag ur protokoll STM 10-19

Utdrag ur protokoll nr 10-19 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan 

 1. Föranmälda beslutsärenden
  1. Förslag till beslut om parkering; laddstolpar, handikapp-/ och familjeplatser (Lars-Erik Löfvenmark)
   Beslut:

1. Styrelsen beslutar att godkänna byta ut elskåpet vid trappan med kostnadsram kring 55 000 kr exkl. moms under innevarande år

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt Lars-Erik att utreda bästa tillvägagångssätt i enlighet med förslaget om el-laddstolpar.

3. Styrelsen beslutar godkänna förslaget om utökning av handikapplatser och att uppdra åt Lars-Erik att undersöka med medlemmar om upprättande av två handikapplatser.

4. Frågan om familjeparkering återremitteras till Lars-Erik för vidareutredning om för- och nackdelar

 1. Förslag till beslut om besiktning av lägenhet i samband med ombyggnation samt överlåtelse (Daniel Hagwall)

Beslut: 

1.Uppdras till förvaltning att komplettera syn vid överlåtelser så att det omfattar eventuella ombyggnader.

2.Understryka nödvändighet av att begära tillstånd för renoveringsarbeten som omfattar mer än bara ytskikt.

3. Uppdra till fastighetsgruppen att upprätta riktlinjer vid renoveringar (Mats ansvarar)

 1. Förslag till beslut om OVK, Grunduppdrag samt tilläggsarbeten (Lars Hedström)
  1.  Faktura OVK del 2

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna betalning av fakturan under förutsättning att det utlovas utföras en andra OVK för berörda lägenheter utan extra kostnad.

 1.  Faktura extraarbeten

Beslut: Styrelsen beslutar att ge fullmakt till Keivan att förhandla med leverantör. Han har mandat att godkänna kostnader i spannet 220-250tkr.

 1.  Faktura extraarbeten i 92:an

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna betalning av fakturan. 

Veronika reserverar sig för att hon ej sett kvitto på underlag för inköpt material.

 • Rapporter från ordförande och arbetsgrupper samt förvaltningen 
  • Veronica redogjorde för ekonomirapporten. Inga större avvikelser inrapporterade.
  • Särskilt budgetmöte inbokat för beslutsfattning 25 november 18:30 Veronika kallar även revisorerna till det mötet.
  • Keivan redogjorde muntligt för senaste turer inom Kommun/TFAB
 • Information-/ diskussionspunkter
  • Informationsmöte 2 dec 18:30, Tibbleteater
 • Skrivelser

Inkomna skrivelser behandlades.

 • Kalendarium

Nästa styrelsesammanträde den 19 november.