Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12

Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12-19

 • Föranmälda beslutsärenden
  • Godkännande av Underhållsplan

Styrelsen godkänner underhållsplanen med följande ändringar: 

 • Dörrstängarna läggs in som investering.


Tas bort från investering och kostnadsförs 2020: 

 • Byte av porttelefon
 • Innergårdsåtgärder, trädgårdsgruppen
 • Kallvattenstammar
 • Klamring vattenstammar
 • SPA iordningsställande relaxrum
 • Trappor P-däck 2 st restaurering med ståldörr

  • Godkännande av årsavgift 2020

För vidare undersökning:
3012-3015, Hyresintäkter 200’ för lite. Kollas!

Beslut: Att höja årsavgifterna för lägenheterna med 2 % för 2020. Att uppdra till ekonomigruppen att komma med förslag vad gäller hyreshöjningar på lokaler.

 • Godkännande av budget 2020
  För vidare undersökning:
  4610 El, Kolla taxa?!
  4620 Uppvärmning, kolla upp prishöjning per MWh
  4630 Vatten och avlopp, Höjning ska kollas upp med kommunen
  4640 – 4641 Sophämtning och Grovsopor, Kollas?! Lägre belopp trots prishöjning? Pappersinsamling?! Räknas om!
  7010 Löner till arbetare, Ska kontrolleras
  7510 Lagstadgade sociala avgifter, Kollas! (pga höjning av 7120 och 7240 Internrevisorer och styrelsearvoden)

  Beslut: Styrelsen godkänner budgeten med eventuella ändringar och uppdrar till ekonomigruppen att slutföra budgeten. Om avvikelsen uppgår till mer/mindre än 400’ i förhållande till beräknat resultat -1 147 704 kr måste det meddelas till styrelsen senast torsdag och nytt beslut tas via mail före informationsmötet den 2 december.