Styrelseprotokoll nr 04-20 den 21 april 2020 Kl. 18:30

TidTisdag den 21 april 2020Kl. 18:30
PlatsOnline via länk 

Protokoll nr 04-20

Protokoll nr 04-20 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan 

i Täby 2020-04-21 kl. 18:30 – 21:40

 1. Föranmälda beslutsärenden
  1. Byte av dörrstängare (Christian)
   Beslut:

Styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

 1. Tillfälliga regler för fullmakter vid årets föreningsstämma (Lars)
  Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna båda förslagen. Att en medlem kan företrädas av ett valfritt ombud via fullmakt och att ett ombud kan företräda obegränsat antal fullmaktsgivare.

 1. Föreningsstämmans genomförande (Se även 17.3)
  Beslut:

Styrelsen beslutar att följa planen om att hålla mötet den 10 juni i Tibblehallen. Rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten kommer att följas. Kallelse utgår med uppmaning att lämna fullmakt och i möjligaste mån undvika att deltaga fysiskt om man är i riskgrupp eller i risk att smitta andra. Till kallelsen biläggs 2 numrerade fullmakter:

 • Fullmakt till någon i styrelsen att rösta i alla frågor utom beviljandet av ansvarsfrihet
 • Fullmakt till Hans Jansson, mötesordförande att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen

Det föreslås att fullmakt ges till någon medlem i styrelsen för att underlätta arbetet om man röstar i enlighet med styrelsens förslag. Väljer man att rösta emot styrelsens förslag kan fullmakt ges till någon annan.

Allt material kommer att vara med i utskicket men tydligt anges i kallelsen vilka punkter som kommer att avhandlas och vilka punkter som föreslås bordläggas och istället t ex. tas vid en extrastämma till hösten.

 • Rapporter från ordförande
  • Ordföranderapport (Keivan)
   Det kommer inte att hållas något 50-års jubileumsfirande än men eventuellt kommer det hållas en musikunderhållning som gästas av Täby blås då vi inviger nya flaggstången. Medlemmar kommer att kunna ta del av föreställningen från sina egna balkonger. Fortsatt planering kring utförandet pågår.I övrigt gicks rapporten igenom och läggs till handlingarna.
 •  Ekonomigruppen
  • Rapport (Muntlig dragning, Veronica Lundberg)
   Rapporten biläggs i efterhand.


Det rapporterades att samtliga skatter och avgifter har betalats i vederbörlig ordning. Rapporterna visar inga större avvikelser jämfört med budget/prognoser. Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporterna till handlingarna.

 •  Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Inget nytt att rapportera.

 • Fastighetsgruppen
  • Rapport (Mats Löfgren)
   Mats meddelar att kommunen pga. rådande situation medgiver dispens tillsvidare på OVK.

I övrigt gicks rapporten igenom och läggs till handlingarna.

 •  Kommunikationsgruppen
  • Rapport (Ingrid Toll)
   Rapporten biläggs i efterhand. 
   Det framgick att arbete kring den nya ”förbättrade hemsidan” pågår och att den förhoppningsvis uppskattas vara klar innan sommaren.
 •  Studie- och fritidsverksamheten
  • Muntlig dragning (Carita Halling)
   Alla kurser är fortfarande inställda tillsvidare. Tennisbanan öppnar i maj. Under April hyrs tennisbanan ut till ett Yoga-sällskap. Storstugan har under perioder möjlighet att ha två deltagare i Yoga-övningarna. • Informations-/ diskussionspunkter
  • Nybyggnad av garageplatser med tak (Lars)


Uppdras till ekonomigruppen att med förstärkning av Laban undersöka lösning med Carports samt ta fram kostnadskalkyl som visar månadskostnaden/garageplats resp. Carport. Därefter även undersöka medlemmarnas intresse att teckna långtidskontrakt gällande specifika förslag.

 • Översyn förvaltningsorganisationsrutiner, muntlig dragning (Daniel)

Gruppen meddelade att arbetet är igång och att det pågår utskick av kallelser för diskussion till styrelsemedlemmar.

 • Genomförandet av årsmötet 2020 (Se även 6.4)

Kallelsen har börjat ta form och kan först nu efter vissa beslut från detta möte börja färdigställas. Senast 7/5 ska allt material vara färdigt för att skickas till tryck. Till kallelsen bifogas extra anvisningar till årets möte. 

Uppdras till förvaltningen att kontrollera om gällande avtal finns med någon att skicka bud med. (För Nils påskrift som ej kommit fram med PostNord)

Styrelsen kommer att till stämman föreslå Hans Jansson (HSB) som ordförande och Lela som sekreterare för årsstämman.

 • Motioner 2020 SammanställningMotioner och motionssvar 2020
  Kommentarskompletteringar, svar på motioner:

Motion nr 1. Formulering pågår. Uppdras till Veronica att sammanfatta svar

Motion nr 2. Avslås 

Motion nr. 8. Bifalles och tas tag i omgående.

I övrigt godkänner styrelsen de svar på motioner som förberetts.