Genom att delge de boende såväl en sammanfattning av kallelsen till styrelsemötena som styrelsebesluten, är det styrelsens förhoppning att boende på så sätt känner sig delaktiga i vad styrelsen arbetar med.Styrelsen

2017