Sammanfattning styrelseprotokoll STM 9-19

SAMMANFATTNING STYRELSEPROTOKOLL                         TÄBY 2019-10-18


Utdrag ur styrelseprotokollet  STM 19 september 2019

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och att Lars och Keivan har mandat att teckna avtal, efter dialog med personal.

Styrelsen beslutar att förlänga IT-avtalet till 2019-12-31 men att vara öppen för nya förslag och/eller förhandling med Anders Andersson

De olika arbetsgrupper redovisade sina rapporter. Ekonomigruppen redovisade inga större avvikelser. Fastighetsgruppen har ett antal större frågor på sitt bord som berör budgeten för 2020. Bland annat upprustning av fontänen, tvättstugor samt ventilation. Gruppen ska även ta fram riktlinjer för renovering av lägenheter. Kommunikationsgruppen informerar om det nästkommande nummer av SSN samt invigning av klubblokalen i Åkerbysalen.

Förvaltningen rapporterar om pågående ärenden, Styrelsen uppdrar till förvaltningen att bl a följa upp utgångna andrahandsupplåtelser

Inkomna skrivelser behandlades.

Nästa styrelsesammanträde den 22 oktober.

På uppdrag av stämman har kommunens representanter inbjudits att diskutera biblioteksgången, både avseende bristfälligt underhåll men även för att ställa frågor ang deras tankar kring Biblioteksgången. Mötet sker i Marknadssalen kl 16 samma dag som styrelsemötet.

/Keivan Ashhami Ordförande HSB Brf Storstugan