Sammanfattning Kallelse till Styrelsemöte 21/5 2019

Beslutsärenden

– Revidering av parkeringspolicy 

– Upprustning av hobbylokalen

– Arrendeavtal för Restaurang Fridays

– Lönepolicy för föreningens anställda

– Säkerhetspolicy

Beslutsuppföljning

Rapporter

Ordföranden

Ekonomigruppen

Fjärrvärme

Fastighetsgruppen

Kommunikationsgruppen 

Studie- och fritidsverksamheten        

Förvaltningen 

  • Avrapportering av pågående underhållsprojekt
  • Nya medlemmar, andrahandsupplåtelse och obetalda avgifter
  • Förvaltningens ärendelista

Informations- och Diskussionspunkter

  • Analys av boendeenkäten
  • Utbetalning av arvoden till förtroendevalda
  • Genomgång av presentation till Föreningstämman

Inkomna skrivelser