Läs mer här (Klicka på länken).

Kallelse med underlag inför poströstning till brf Storstugans extra föreningsstämma den 6 dec 2021

Extra föreningsstämma i brf Storstugan kommer att hållas genom poströstning den 6 december 2021. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns därför starka skäl att för närvarande begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.

Styrelsen i brf Storstugan har därför beslutat att den extra föreningsstämman den 6 december 2021 ska genomföras med enbart poströstning.

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING

En extra föreningsstämma kommer att hållas via poströstning för att besluta om att beslutsrätten över förvaltningen ska återgå till styrelsen, från stämman.

Varför vill styrelsen återfå mandatet att besluta om förvaltningen?


Normalt ska ansvar och befogenhet följas åt. Så är det inte i vår förening. Styrelsen är bunden av ett stämmobeslut att driva förvaltningen i egen regi, trots att det fungerar dåligt och vållar föreningen merkostnader, vilket i slutänden drabbar medlemmarna i form av högre månadsavgifter och sämre service.

Styrelsen vill återfå sin befogenhet att kunna ta ansvar för att föreningen får en kompetent och kostnadseffektiv förvaltning. Enligt den utredning som påbörjades våren 2021 och som presenterades i oktober, kommer föreningen att spara omkring 1 miljon kr årligen genom att upphandla en extern förvaltning samtidigt som servicen för medlemmarna kommer att förbättras.

Styrelsen önskar nu få stämmans mandat att kunna genomföra denna förändring.

Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman, (2021-11-26). Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman, (2021-12-01) och kommer att:

 • Hållas tillgängligt hos föreningen
 • Skickas till medlem som ställt frågan
 • Anslås på föreningens anslagstavla i varje port
 • Publiceras på föreningens webbplats

Medlem som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som att ha deltagit vid föreningsstämman.

DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande*
 2. Val av stämmoordförande*
  Lennart Pettersson (ordförande brf Storstugan) kommer att vara stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
  Stämmoordföranden anmäler Björn Dahlström (sekreterare brf Storstugan) till protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd*
  Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma*
  Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hålls med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara
 6. Godkännande av dagordning
  Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet*
  Valberedningen kommer att utse 2 personer, som inte ingår i styrelsen, att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av två rösträknare*
  Valberedningen kommer att utse 2 personer, som inte ingår i styrelsen att vara rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Beslut i enlighet med styrelsens förslag: Att styrelsen skall återfå mandatet att besluta om förvaltningen, av stämman.
 11. Extrastämman avslutas*

 

* Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Senaste nyheterna