Valberedningen söker nya ledamöter till styrelsen!

Vill du vara med och ta ansvar för Storstugan?
Ingen förening är bättre än dess medlemmar och dess förtroendevalda! 

En grundtanke med en bostadsrättsförening är att erbjuda ett gott boende och att ge medlemmarna möjlighet till inflytande över sitt boende. Men det kräver att man som medlem engagerar sig i föreningen och att en del medlemmar måste ta ett ansvar, vilket även innebär större möjligheter att få insyn och påverka föreningens inriktning. Många medlemmars bristande engagemang ledde ju till att föreningens tidigare styrelse gavs möjlighet att ta beslut som riskerar att negativt påverka föreningens ekonomi och därmed alla våras månadsavgift och värdet på våra bostadsrätterna. För den som är intresserad hänvisas till granskningsrapporten. 

I dag har vi en bra styrelse 

Idag har vi en styrelse som tillvaratager de boendes intressen och som månar om Storstugan. Om något år fyller Storstugan 50 år. Det innebär att vår ”Stuga” måste pysslas om lite mera. Vi vill ju inte att Storstugan ska förfalla. Men vi önskar även att styrelsen ska vara aktsam om våra månadsavgifter och föreningens ekonomi, det är en avvägning som både kräver kunskap och sunt förnuft. 

Valberedningens målsättning och den krassa verkligheten 

Det är valberedningens uppgift att föreslå dugliga styrelsekandidater till styrelsen, till revisorer och informellt även till valberedningen. Från vår nuvarande styrelse har det framkommit önskemål om att styrelsen ska bestå av tio valda ledamöter, idag består den bara av åtta. Är man fler som engagerar sig blir arbetsbördan för varje styrelsemedlem mindre och styrelsen får fler erfarenheter. Valberedningen målsättning har varit och är att styrelsen ska har engagerade medlemmar och att dessa ska ha en integritet, sunt förnuft och se till medlemmarnas och föreningens goda, inte primärt till sina egna. Men självklart kan man ha hjärtefrågor som man kan engagera sig för om det gagnar föreningen och de boende. Om man sitter i styrelsen måste man dock se till helheten och ta ansvar för denna, styrelsen har ett kollektivt ansvar. Till stämman 2018 hade inte det anmälts sig tillräckligt många kandidater till valberedningen som vi bedömde uppfyllde våra kriterier för att vi skulle kunna ta det på vårt ansvar att föreslå dem till styrelsen på stämman. 

Vilka kvalifikationer behövs för att sitta i styrelsen? 

Vi ser engagemang för föreningen, sunt förnuft och integritet som de viktigaste. Man måste även vara beredd att sätta av tid för styrelsearbetet. Sedan är det trevligt om man har lite fackkunskaper i ekonomi, fastighetsteknik, förvaltning, juridik, trädgårdsskötsel, IT-kunskaper samt att ha erfarenhet av att kommunicera med människor. Men det viktigaste är engagemang, sunt förnuft, integritet, att våga framföra sin mening på ett konstruktivt sätt. Vi vill ha en styrelse där det är högt till tak men där man respekterar varandra och accepterar att man ibland ser lite olika på saker och ting. 

De stämmovalda revisorerna 

Varje år ska stämman välja två stämmovalda revisorer. Dessa ska löpande bevaka att styrelsen följer de beslut som stämman tar. Detsamma gäller att styrelsen fattar sina beslut på rätt sätt samt att man 

på ett korrekt sätt genomför de beslut som man tagit. De ska även bevaka föreningens ekonomi och bokföring. När det gäller den ekonomiska delen finns det en professionell revisor som normalt bevakar att man följer gällande lagstiftning och god redovisningssed. Revisorerna har möjlighet att kalla till en extrastämma om de finner det påkallat. Normalt hanteras synpunkter från revisorerna löpande och i dialog med styrelsen. Men hade revisorerna i Brf Ida i Malmö varit lite mer på alerten hade kanske inte denna förening hamnat i den prekära ekonomiska situation som de gjorde. Precis som för styrelseledamöterna krävs det engagemang, förnuft och integritet. Har man lite ekonomi med sig i bagaget underlättar det, men HSB anordnar kurser för stämmovalda revisorer. 

Vad innebär det att sitta med i styrelsen? 

Styrelsen har normalt 10 – 12 styrelsemöten per år normalt på tisdagskvällar. Senast en vecka innan mötet skickas underlagen ut gällande de frågor som ska behandlas på mötet. Ledamöterna förväntas läst igenom detta innan mötet för att själva styrelsemötet ska bli effektivt. Styrelseledamöterna sitter normalt även med i en eller flera av de arbetsgrupper som finns. Dessa är: 

•Ekonomigruppen
• Fastighetsgruppen
• Kommunikationsgruppen • Studiegruppen

Var och en av dessa grupper har ungefär lika många möten som styrelsen. Förutom detta kan det inrättas särskilda projektgrupper som skapas i samband med olika projekt. 

I den befintliga styrelsen erhåller varje aktiv ledamot ett arvode på ett prisbasbelopp, f.n. 46 500 kr. Några av ledamöterna med betungande uppdrag erhåller ett lite högre arvode. Det är varje styrelse som beslutar om hur arvoden ska fördelas mellan ledamöterna. 

Vad innebär det att vara stämmovald revisor? 

De stämmovalda revisorerna förväntas följa styrelsens arbete genom att ta del av underlag och de beslut som styrelsen tar. De ska ha full insyn i styrelsens arbete och även insyn i de bolag som Brf Storstugan är involverade i, f.n. Ägarbolaget SVAF som i sin tur äger den kommersiella fjärrvärmeanläggningen TFAB som i huvudsak ägs av SVAF (90%) samt minoritetsägaren E.ON (10%). Vår förening har valt att vi ska ha två stämmovalda revisorer för att dessa sinsemellan ska kunna diskutera de eventuella problem och frågeställningar som kan uppstå. Det underlättar även för kontinuiteten så att en nyvald revisor inte slängs in i uppdraget utan att känna till bakgrunden till olika frågor.

Till de stämmovalda revisorerna har valberedningen tidigare föreslagit att ett prisbasbelopp fördelas mellan de två revisorerna. 

Vår förening och Storstugan är värd en bra styrelse 

Att vara medlem i en förening innebär ett ömsesidigt förhållande och som jag skrev i början är ingen förening bättre än dess medlemmar. Det innebär att man ibland måste bidra lite själv t.ex. genom att engagera sig i föreningens skötsel eller på annat sätt. Det finns många medlemmar som har en massa synpunkter på vad Någon Annan ska göra i föreningen, med denne ”Någon Annan” har tyvärr aldrig tagit kontakt med valberedningen. 

Ansvar och engagemang 

Om du känner för att taga ett ansvar för ditt och dina grannars boende, vill engagera dig i något som ger konkreta resultat eller har kunskaper som du tror skulle gagna vår förening och Storstugan, tag då kontakt med valberedningen! 

Förnyelse av valberedningen 

Som jag skrev tidigare är det valberedningens uppgift att finna lämpliga kandidater att föreslå som styrelseledamöter och revisorer till stämman. Om möjligt ska man även tillse att styrelsen har tillräcklig kompetens och engagerade styrelseledamöter. Samtliga medlemmar i den nuvarande valberedningen har varit engagerade i ett antal år. Men även här kan det behövas förnyelse. Nu åligger det formellt inte den befintliga valberedningen att för stämman föreslå en ny. Men min erfarenhet är att tystnaden sprider sig på stämman när man kommer till denna punkt. Därför är det tacknämligt om det inkommer förslag innan stämman och att man kontrollerat att dessa personer är beredda att ställa upp. Är man inte bekväm med att kontakta valberedningen i denna fråga kan man göra det med styrelsen som sedan kan vidarebefordra detta stämmoordförande. 

Tag kontakt med valberedningen 

Valberedningen består av: 

Jacqueline Sylwander
Björn Dahlström (070-755 67 85) Daniel Tufveesson 

Det bästa är om du kan maila till Valberedningens mailadress: 

valberedning.storstugan@gmail.com

Mail till denna mailadress vidarebefordras till alla i valberedningen. 

Björn Dahlström Sammankallande i valberedningen