Sammanfattning Styrelsebeslut 21 maj 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                   –        Ta fram förslag rörande parkeringsplatser för rörelsehindrade, småbarnsfamiljer och för laddning av elhybrider och elbilar –        Upprusta hobbylokalen och godkänna nya ordningsregler för användning av lokalen  –        Teckna avtal med Rest. Fridays om markhyra för utomhus-servering under sommaren 2019 –        Godkänna en reviderad lönepolicy –        Godkänna att referensgruppen för SVAF får anlita juridisk hjälp vid behov –        Renovera den … Read More

Obligatorisk ventilationskontroll

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                                 TÄBY 20190523 Till alla boende i Brf Storstugan Ärende: Obligatorisk ventilationskontroll Hej Föreningen vill vänligen påminna våra medlemmar om förestående obligatorisk ventilationskontroll (OVK).  Vi startar vecka 23 i uppgång 82, Åkerbyvägen, tisdagen den 4e juni. Därefter följer uppgång 84, 86 o s v. Arbetet utförs av en av styrelsen vald entreprenör vid namnet Energiförädling … Read More

Mobil återvinningscentral 12:e juni och 19:e oktober

Mobil återvinningscentral Mobila återvinningscentralen kommer till Täby varannan onsdag och är till för att underlätta för dig och ditt hushåll att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal som hjälper till med frågor om sortering av avfall. Till den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna i stort sett det du kan lämna på … Read More

Sammanfattning Kallelse till Styrelsemöte 21/5 2019

Beslutsärenden – Revidering av parkeringspolicy  – Upprustning av hobbylokalen – Arrendeavtal för Restaurang Fridays – Lönepolicy för föreningens anställda – Säkerhetspolicy Beslutsuppföljning Rapporter Ordföranden Ekonomigruppen Fjärrvärme Fastighetsgruppen Kommunikationsgruppen  Studie- och fritidsverksamheten         Förvaltningen  Avrapportering av pågående underhållsprojekt Nya medlemmar, andrahandsupplåtelse och obetalda avgifter Förvaltningens ärendelista Informations- och Diskussionspunkter Analys av boendeenkäten Utbetalning av arvoden till förtroendevalda Genomgång av presentation till Föreningstämman … Read More

Sammanfattning Styrelsebeslut 23 april 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                   –        Godkänna mobilpolicy för personalen –        Teckna ramavtal med Telia för mobilabonnemang till personalen    –        Upphandla OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) av lägenheter och lokaler från Energiförädling AB –        Framlägga styrelsens förslag att stödja kommunens projekt att renovera Biblioteksgången för beslut på årsstämman –        Godkänna styrelsens förslag till svar på inkomna motioner till årsstämman –        Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbeta … Read More

ÅRSSTÄMMAN Onsdag 5 juni 2019 kl 18:30.Tibble teater.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA OCH INFORMATIONSMÖTE för medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby Datum och tid: Onsdag 5 juni 2019 kl 18:30 Plats: Tibble Teater, Attundavägen 1 Medtag legitimation till stämman Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande att leda stämman Ordförandens val av sekreterare Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två justeringsmän att justera protokollet jämte ordförande Val av … Read More

Valberedningen söker nya ledamöter till styrelsen!

Vill du vara med och ta ansvar för Storstugan?Ingen förening är bättre än dess medlemmar och dess förtroendevalda!  En grundtanke med en bostadsrättsförening är att erbjuda ett gott boende och att ge medlemmarna möjlighet till inflytande över sitt boende. Men det kräver att man som medlem engagerar sig i föreningen och att en del medlemmar måste ta ett ansvar, vilket … Read More

Inaktuellt / Sammanfattning styrelsebeslut 2019-03-19

Sammanfattning Styrelsebeslut 19 mars 2019 Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                   –        Bilda en arbetsgrupp som ser över användningen av hobbylokalen och eventuellt behov av upprustning av lokalen –        Uppdra till Stugabs styrelse att kalla till extrastämma för att besluta om formell avveckling och likvidering av Stugab AB    –        Slutföra omförhandling av avtal för ekonomiförvaltningen          med anledning av avvecklingen av Stugab AB  –        Uppgradera mediaspelare … Read More