Konstituerande styrelsemöte

Föreningsstämman 2017 genomfördes den 15 maj och den 18 juni (ajournerades den 15 maj). Fyra nya ledamöter valdes in enligt valberedningens förslag. Konstituerande styrelsemöte genomförs tisdag den 20 juni. Kontaktuppgifter och roller m m publiceras under kommande vecka. Nästa ordinarie styrelsemöte är inplanerat till tisdag den 22 augusti. Styrelsen genom Johan Edelsvärd

Val av styrelse i BRF Storstugan Ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Storstugans styrelse skall enligt stadgarna bestå av minst tre och maximalt elva ledamöter varav en utses av HSB. En styrelseledamots mandatperiod varar normalt två år. Styrelsen utser efter årsstämman själva ordförande och andra ansvarsposter bland de sittande ledamöterna. Nuvarande styrelse består av följande elva ledamöter: Lars Biertz (Ordförande), Johan Edelsvärd (Vice ordförande), Lisbet Lissgärde, Carita Halling, Martin Ivanovic, Milan Miljkovic, … Read More

Kallelse till extra föreningsstämma 9 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till extra föreningsstämma enligt nedan, Datum:         Tisdagen den 9 maj 2017 Kl:                 19:00 Plats:            Åva Gymnasiums Aula, rörande beslut om tecknande av avsiktsförklaring angående Storstugan 2.0. Kallelse med dagordning och avsiktsförklaring samt riskanalyser delas ut till samtliga medlemmar (utdelning pågår). Kallelse med dagordning finns också att ladda ner, här! Riskanalyser och mer info finns här! … Read More

Åtgärdande av garantipunkter fönsterbytet

Under perioden 2 maj till 6 juni kommer tillverkaren av våra nya fönster – Maximal – att åtgärda garantipunkter och övriga fel och anmärkningar. Det är obligatoriskt att för den boende att tillse att tillträde kan ske enligt aviserad tidpunkt till respektive lägenhet. Det går som vanligt bra att lämna in sin nyckel till personalen på Servicekontoret om man inte … Read More

Tennisbanan öppnad

Tennisbanan har öppnat för säsongen. Kom in och aktivera din bricka på Servicekontoret för att få tillgång till bokningen av tennisbanan. Regler för tennisbanan finns anslagen till vänster om grinden in till banan.  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till ordinarie föreningsstämma 2017. Datum: Måndagen den 15 maj 2017 Kl:        19:00 Plats:  Tibble Teater   Komplett kallelse med handlingar kommer att delas ut till samtliga hushåll under veckan. Kallelse och förslag till dagordning finner du här.

Uppdaterad riskanalys från ÅF

Uppdaterad version av riskanalys rörande sprängning finns nu uppladdad under sidan Pågående Projekt/Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys rörande övergripande hälsoeffekter är uppladdad. Uppdaterad version kommer den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).

Underlag för riskanalyser upplagda

Underlag för riskanalyser rörande tekniska förutsättningar och sprängning samt hälsoeffekter upplagda under sidan Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys teknik – som nämndes vid informationsmötet i mars – samt en studie om vibrations och människor är upplagda. Riskanalys för tekniska förutsättningar och sprängning ska levereras under veckan (17) samt övergripande riskanalys hälsoeffekter levereras den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller … Read More

Dementi rörande kommande stämma om Storstugan 2.0

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej. Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå … Read More