Styrelsens yttrande över kommunens fördjupade översiktningsplan

Styrelsens yttrande över kommunens fördjupande översiktsplan för Täby Stadskärna 2050. Styrelsens förslag till yttrande finns att se på hemsidan. Man kan även hämta utskrift på områdeskontoret. Om det finns fler frågor av vikt eller starka argument är ni välkomna att delge dessa till styrelsen. Vi uppmuntrar även enskilda medlemmar att rikta sina synpunkter direkt till kommunen. Anvisningar om hur man … Read More

Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050

Kommunen genomför just nu ett samråd rörande fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna. Planen ska vägleda den fortsatta planeringen av utvecklingen av stadskärnan I planen ingår Storstugans närområde med ny bebyggelse och gator. Planen finns nu på kommunens hemsida. Kommunen anordnar samrådsträffar där man kan träffa politiker och tjänstemän – Lördag 7 oktober kl 10-18, Täby Centrum – Söndag 22 … Read More

Uppgradering av bredband

Nu uppgraderar vi vår tekniska plattform för Föreningens bredbandsanslutning. I dagarna kommer du som boende att få ett informationsblad från vår leverantör Ownit som beskriver vad det innebär för dig som boende. I korthet byter vi från statisk tilldelad IP till dynamisk tilldelad IP. Du behåller dock ditt tidigare tilldelade IP. Vi tar bort nuvarande administration för att aktivera och/eller … Read More

Studie- och fritidsaktiviteter hösten 2017

Storstugans program för studie- och fritidsaktiviteter är nu färdigställt. Klicka på länken bredvid för att ladda ner vårens program; Studie- och fritidsaktiviteter hösten 2017.

Ändrade öppettider Midsommar

Under midsommarhelgen har Sevicekontoret ändrade öppettider enl. nedan Torsdag 23/6 kl. 09.00-12.00 Midsommarafton Stängt   Trevlig helg, Förvaltningen genom Johan Edelsvärd

Konstituerande styrelsemöte

Föreningsstämman 2017 genomfördes den 15 maj och den 18 juni (ajournerades den 15 maj). Fyra nya ledamöter valdes in enligt valberedningens förslag. Konstituerande styrelsemöte genomförs tisdag den 20 juni. Kontaktuppgifter och roller m m publiceras under kommande vecka. Nästa ordinarie styrelsemöte är inplanerat till tisdag den 22 augusti. Styrelsen genom Johan Edelsvärd

Val av styrelse i BRF Storstugan Ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Storstugans styrelse skall enligt stadgarna bestå av minst tre och maximalt elva ledamöter varav en utses av HSB. En styrelseledamots mandatperiod varar normalt två år. Styrelsen utser efter årsstämman själva ordförande och andra ansvarsposter bland de sittande ledamöterna. Nuvarande styrelse består av följande elva ledamöter: Lars Biertz (Ordförande), Johan Edelsvärd (Vice ordförande), Lisbet Lissgärde, Carita Halling, Martin Ivanovic, Milan Miljkovic, … Read More

Kallelse till extra föreningsstämma 9 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till extra föreningsstämma enligt nedan, Datum:         Tisdagen den 9 maj 2017 Kl:                 19:00 Plats:            Åva Gymnasiums Aula, rörande beslut om tecknande av avsiktsförklaring angående Storstugan 2.0. Kallelse med dagordning och avsiktsförklaring samt riskanalyser delas ut till samtliga medlemmar (utdelning pågår). Kallelse med dagordning finns också att ladda ner, här! Riskanalyser och mer info finns här! … Read More

Åtgärdande av garantipunkter fönsterbytet

Under perioden 2 maj till 6 juni kommer tillverkaren av våra nya fönster – Maximal – att åtgärda garantipunkter och övriga fel och anmärkningar. Det är obligatoriskt att för den boende att tillse att tillträde kan ske enligt aviserad tidpunkt till respektive lägenhet. Det går som vanligt bra att lämna in sin nyckel till personalen på Servicekontoret om man inte … Read More