ÅRSSTÄMMAN Onsdag 5 juni 2019 kl 18:30.Tibble teater.

KALLELSE

ÅRSSTÄMMA OCH INFORMATIONSMÖTE

för medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby

Datum och tid: Onsdag 5 juni 2019 kl 18:30

Plats: Tibble Teater, Attundavägen 1

Medtag legitimation till stämman

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande att leda stämman
 3. Ordförandens val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän att justera protokollet jämte ordförande
 7. Val av fyra rösträknare
 8. Fråga om kallelse behörigen skett
 9. Fråga om närvaro
 10. Styrelsens årsredovisning för år 2018
 11. Revisionsberättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018
 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 14. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för ekonomiska ersättningar för andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter
 17. Val av styrelseledamöter

Mandatperioden för Keivan Ashhami, Simon Jonsson, Lars Hedström och       Lars-Erik Löfvenmark går ut vid årsstämman. 

 1. Presentation av HSB-ledamot
 2. Beslut om antal revisorer
 3. Val revisorer
 4. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 5. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 6. Val av ombud till stämman i HSB Stockholm Distrikt Nordost
 • Styrelsens förslag – Att stämman nominerar föreningens ordinarie ledamot i SVAF´s styrelse
 • Styrelsens förslag – Att stämman beslutar att föreningen deltar i kommunens föreslagna upprustning av Biblioteksgången

23.  Motioner

1.     Karin Johnsson: Begränsad framkomlighet vissa entréer i Storstugan

2.     Frank Modin: Eluppvärmd halkbekämpning gårdssidan

3.     Karin Johnsson: Ytterbelysning på gaveln vid Gustaf Bergs Väg 17

4.     Lena Dahl: Insamling av matavfall för kompostering

5.     Sten Eriksson: HSB´s tillsättning av representant i styrelsen 2012-2016

24.   Avslutning

Informationsmöte efter genomförd stämma

 1. Information om SVAF
 2. Övriga frågor
 3. Avslutning

Välkomna!

Styrelsen för Brf Storstugan

Lättare förtäring från 17:30.   Kom i tid för att undvika köer.