Berättelse om bostadsrättsföreningens tillkomst

 

Täby Storcentrum ligger inom det område som en gång var jordbruksfastigheten Tibble gård och som köptes in av Täby kommun 1950 för att säkra tillgången på mark för den framtida expansionen av kommunen som förutsågs av kommundirektören Gustaf Berg. Han hade under resor i USA sett hur man där byggde för stormarknader med många olika butiker samlade i ett område med god tillgång på parkeringsplatser.

I juni 1962 antog kommunalfullmäktige en stadsplan för Täby Storcentrum utarbetad av arkitekturprofessorn Sune Lindström och arkitekten Åke Arell. Ett centralt inslag i stadsplanen var ett halvcirkelformat bostadshus med 25 våningsplan (Storstugan). Byggnadens höjd diskuterades livligt under fullmäktigemötet, men endast en ledamot reserverade sig mot husets höjd när stadsplanen antogs.

Husets höjd mötte stark kritik från Statens Institut för byggnadsforskning, länsarkitekt och byggnads- och bostadsstyrelsen.
Under tiden man väntade på länsstyrelsens och regeringens fastställande av stadsplanen fortsatte diskussionerna för och emot 25-våningarshuset.
Inom HSB och John Mattson Byggnads AB hade man kommit fram till att det skulle bli mycket dyrt att bygga hus med mer än 17 våningar, varför man i maj 1963 framförde till regeringen att man accepterade en minskning av Storstugans höjd till 17 våningar eller 51 meter från markplanet.

Prutningen av bygghöjden innebar att de två ”servicevåningarna” med bl. a. barndaghem och samlingslokaler i huset togs bort liksom att antalet olika lägenhetstyper minskad

Den slutgiltiga utformningen av huset påverkades säkert av att man bestämde sig för att bygga huset med prefabricerade betongelement som levererades per lastbil och sedan lyftes på plats med byggkran. Förutom källarvåning och entréplan består huset av 176 likadana våningsplan med fyra lägenheter i varje plan och alltså 176 lägenheter av var och en av de fyra lägenhetsstorlekarna. Totalt blir det 704 lägenheter i 11 trapphus med 16 våningsplan.

I september 1969 var det dags för de första boende att flytta in i Marknadsvägen 17 (numera Gustaf Bergs väg). Cirka ett år senare var det inflyttning i det sista trapphuset, Åkerbyvägen 82.
I maj 1971 bildades en Kontaktkommitté bestående av ombud från varje trapphus med uppgiften att verka före medlemmarnas inflytande över och insyn i föreningens angelägenheter till dess att bostadsrätt upplåtits åt medlemmarna.

1 maj 1972 kommer första numret ut av föreningens medlemsblad, StorstugeNytt.

I slutet av juni 1972 lade Fritz Niklasson fram ett förslag om en ”omöjligt rättvis” fördelning av parkeringsplatserna som godkändes av ”notarius publicus” som också övervakade den lottdragning som fram till 2016 styrde vilken lägenhet som hade vilken p-plats inom vårt, för många, avlägsna parkeringsområde.

12 oktober 1972 hölls den första föreningsstämman och Brf Storstugans första styrelse valdes.

Fler detaljer om och bilder (uppdaterad dec 2016) från livet i vår förening får du om du laddar hem denna Powerpoint som beskriver historiken mer utförligt. (Ladda ner här).
2016-12-31/Rolf Hållinder