Bostadsrättsföreningen bedriver en effektiv hantering och förvaltning av föreningens ekonomiska medel i syfte vidmakthålla en god, balanserad och sund avgiftsnivå samt erhålla bästa möjliga räntenetto.

Verksamheten kännetecknas av affärsmässighet med utnyttjande av konkurrensen på penningmarknaden, snabb och smidig beslutsgång  samt fortlöpande uppföljning.

Bostadsrättsföreningen erhåller genom effektiv upphandling och långsiktig planering av ekonomiska medel:

  • lägsta möjliga marknadsränta
  • amorteringsvillkor anpassade till bostadsrättsföreningens ekonomi  och verksamhet
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012