Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-05-28

Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020
För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under nu gällande
coronapandemi har riksdagen fattat beslut om tillfälliga undantag i gällande lagstiftning, bl.a.
bostadsrättslagen vad gäller deltagande i föreningsstämmor, lag (2020:198). Den nya lagen underlättar
för föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för smittspridning
minimeras genom att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere,
samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.

Styrelsen har beslutat att genomföra stämman vid utsatt datum. 

Med stöd av den tillfälliga lagstiftningen har styrelsen även beslutat att vid kommande årsstämma
och extrastämmor under 2020 godkänna att ett ombud kan företräda valfritt antal
fullmaktsgivare utan begränsningar enligt gällande stadgar samt tillåta poströstning för denna stämma.
Blanketter levereras till brevlådor i samtliga lägenheter.


Alla som tillhör riskgrupperna eller som misstänker att de löper risk att smitta andra ombedes
därför att utnyttja fullmakter alternativt sina poströstblanketter istället för fysiskt deltagande i stämman.

Styrelsen

BRF Storstugan

Keivan ASH-HAMI Ordförande

070-2181600