Genom att delge
de boende ett kortare referat från styrelsemötena är det styrelsens förhoppning att boende på så sätt känner sig delaktiga i vad styrelsen arbetar med.Styrelsen

2017