Storstugans styrelse skall enligt stadgarna bestå av minst tre och maximalt elva ledamöter varav en utses av HSB. En styrelseledamots mandatperiod varar normalt två år. Styrelsen utser efter årsstämman själva ordförande och andra ansvarsposter bland de sittande ledamöterna.

Nuvarande styrelse består av följande elva ledamöter: Lars Biertz (Ordförande), Johan Edelsvärd (Vice ordförande), Lisbet Lissgärde, Carita Halling, Martin Ivanovic, Milan Miljkovic, Mats Löfgren, Mikael Holst, Gunnar Forslund, Ragnhild Södervall samt Nils Henström (utsedd av HSB).

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod:

Johan Edelsvärd
Carita Halling
Martin Ivanovic
Milan Miljkovic
Mats Löfgren
Mikael Holst

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt skall bestå av elva ledamöter samt att följande kandidater skall väljas för en tvåårig mandatperiod:

Lars Hedström, 69 år, civilingenjör i elektronik med lång erfarenhet av upphandlingar, avtal och förhandlingar.Simon Jonsson, 41 år, lärare med erfarenhet och engagemang inom IT och kommunikationsfrågor.
Keivan Ashhami, 61 år, arkitekt och samhällsbyggare med erfarenhet från bygg- och infrastruktursektorn samt stadsbyggnadsnämnden i Täby.
Berit Markeryd, 67 år, pensionerad försäkringsansvarig och informatör

Till Revisorer föreslås:

Veronica Lundberg, omval
Christina Fridlizius, omval
Valberedningens förslag är enhälligt
Patrick Ericsson, Anita Andersson, Björn Dahlström, Jacqueline Sylwander & Daniel Tufvesson

Punkt 12 på dagordningen

Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen under mandatperioden ska erhålla följande belopp för arvoden och ersättningar:

Styrelsen

Mötesarvoden, ersättningar och andra omkostnader för styrelseledamöterna, maximalt 11 prisbasbelopp (vilket motsvarar 492 800 SEK). Enligt vilka principer som styrelsen väljer att utbetala arvoden, ersättningar och andra omkostnader ska protokollföras.

Ingen styrelseledamot ska kunna erhålla en högre ersättning under mandatperioden än 2 prisbasbelopp (motsvarar 89 600 SEK), inklusive lön och ersättningar från av BRF Storstugan ägda bolag.

Revisorer

Föreningsvalda revisorer, totalt 1 prisbasbelopp (vilket motsvarar 44 800 SEK, att fördelas lika mellan revisorerna eller enligt överenskommelse dem emellan. Sådan överenskommelse ska skriftligen delges styrelsen.

Redovisning av arvoden

Erhållna och begärda arvoden samt andra ersättningar, inkluderande sådana som erhållits från av föreningen helt eller delägda bolag, bör redovisar vid varje styrelsemöte av ekonomiansvarig eller annan styrelseledamot som erhållit i uppdrag att göra detta.

Mandatperiod

Då bokslut sker innan mandatperioden är till ända bör det framgent i verksamhetsberättelsen framgå summan av de arvoden, ersättningar och omkostnader som utbetalats fram till ordinarie stämma samt detsamma för tiden från stämman till verksamhetsårets utgång.

Ersättningar till andra än styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska disponera att belopp på maximalt 2 prisbasbelopp (motsvarar 89 600 SEK) , till arvoden och ersättningar för personer som ej ingår i styrelsen men som är medlemmar i BRF Storstugan och som deltar i arbetsgrupper eller projekt, gällande föreningen. Beslut om dylika ersättningar ska tas av styrelsen.

 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till extra föreningsstämma enligt nedan,

Datum:         Tisdagen den 9 maj 2017

Kl:                 19:00

Plats:            Åva Gymnasiums Aula,

rörande beslut om tecknande av avsiktsförklaring angående Storstugan 2.0.

Kallelse med dagordning och avsiktsförklaring samt riskanalyser delas ut till samtliga medlemmar (utdelning pågår).

Kallelse med dagordning finns också att ladda ner, här!

Riskanalyser och mer info finns här!

 

Välkomna,

Styrelsen

 

Under perioden 2 maj till 6 juni kommer tillverkaren av våra nya fönster – Maximal – att åtgärda garantipunkter och övriga fel och anmärkningar.

Det är obligatoriskt att för den boende att tillse att tillträde kan ske enligt aviserad tidpunkt till respektive lägenhet. Det går som vanligt bra att lämna in sin nyckel till personalen på Servicekontoret om man inte avser/kan vara hemma vid aktuell tidpunkt.

Arbetena börja i 17 och avslutas på 82:an.

/Förvaltningen

Tennisbanan har öppnat för säsongen.

Kom in och aktivera din bricka på Servicekontoret för att få tillgång till bokningen av tennisbanan. Regler för tennisbanan finns anslagen till vänster om grinden in till banan.

 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till ordinarie föreningsstämma 2017.

Datum: Måndagen den 15 maj 2017

Kl:        19:00

Plats:  Tibble Teater

 

Komplett kallelse med handlingar kommer att delas ut till samtliga hushåll under veckan.

Kallelse och förslag till dagordning finner du här.

Uppdaterad version av riskanalys rörande sprängning finns nu uppladdad under sidan Pågående Projekt/Storstugan 2.

En förhandsutgåva av riskanalys rörande övergripande hälsoeffekter är uppladdad. Uppdaterad version kommer den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).

Underlag för riskanalyser rörande tekniska förutsättningar och sprängning samt hälsoeffekter upplagda under sidan Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys teknik – som nämndes vid informationsmötet i mars – samt en studie om vibrations och människor är upplagda.

Riskanalys för tekniska förutsättningar och sprängning ska levereras under veckan (17) samt övergripande riskanalys hälsoeffekter levereras den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej.

Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå ett samarbete med en eller flera exploatörer och teckna en s k avsiktsförklaring (Letter of Intent).

Styrelsen har blivit uppmärksammad på felskrivningen, och beklagar att så har skett och vill med denna dementi säkerställa att samtliga boende har nåtts av rättelsen.